Общи условия Диана Кабел ТВ ООД

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 за взаимоотношенията с крайните потребители на “Диана Кабел ТВ”ООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК:128029350, представлявано от Илчо Атанасов Илчев и Цветан Валентинов Ревански – Управители, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ж.к.”Златен Рог” бл.27 ет.15, предприятие уведомило Комисията за Регулиране на Съобщенията за намерението си да осъществява обществени електрони съобщения (чл.33,ал.1,т.1 от ЗЕС) с Уведомление от 14.09.2000г.,Уведомление от 28.09.2000г., Уведомление от 06.10.2003г., Уведомление от 09.12.2011г., Уведомление от 16.07.2012г. до КРС и предоставящо електрони съобщителни услуги: разпространение на радио и телевизионни програми, услуги за пренос на данни и широколентов достъп до Интернет


РАЗДЕЛ I
Предмет и общи положения
1. С тези Общи условия към договора между „Диана Кабел ТВ” ООД с обща лицензия №201-04660-01/14.08.2006г., наричано по-долу “ОПЕРАТОР” и неговите крайни потребители, наричани по-долу “ПОТРЕБИТЕЛИ” се уреждат условията и реда за предоставяне на далекосъобщителни услуги по посочените по-горе с Уведомления до КРС чрез обществена кабелна далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми и услуги за пренос на данни и широколентов достъп до Интернет,наричана по-долу МРЕЖАТА.
2. Тези Общи условия са задължителни за ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и са неразделна част от договора, сключен между тях. Доставчикът прави Общите условия публични за Потребителите. Потребителят при сключване на договор се запознава с общите условия и писмено със своя подпис декларира, че се е запознал и ги приема т.е се е съгласил с тях съгласно чл.16 ал.1 от ЗЗД. Потребителят при подписването на договора получава подписан от упълномощено лице на търговеца екземпляр от Общите условия. Получаването на ОУ се декларира от потребителя с негов подпис в специално изготвен журнал при търговеца.
2.1. Общите условия се публикуват на страницата на ОПЕРАТОРА в интернет (http://www.dk-tv.com) и влизат в след като оператора уведоми ПОТРЕБИТЕЛИТЕ , чрез телефонно обаждане, електронна поща или на адрес за кореспонденция.
3. ОПЕРАТОРЪТ може да внася промени в Общите условия по своя инициатива или в следствие на промени в приложимото законодателство или препоръки на регулаторните органи на Република България.
4. ПОТРЕБИТЕЛИ на услугите могат да бъдат всички дееспособни физически лица, както и еднолични търговци и юридически лица, регистрирани в Република България.
5. Контактите за връзка с ОПЕРАТОРА и предоставяне на информация са налични на сайта на http://www.dk-tv.com Адрес за кореспонденция гр. Ямбол,ж.к.”Златен рог” бл.27 ет.15
РАЗДЕЛ II
Услуги, предоставяни от ОПЕРАТОРА чрез МРЕЖАТА и необходимо техническо оборудване
6. ОПЕРАТОРЪТ предоставя чрез МРЕЖАТА:
6.1. разпространение на радио- и телевизионни програми и допълнителна информация по смисъла на Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) като основен пакет програми, предоставяни в некодиран вид на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и приемани от тях посредством крайни устройства – телевизионни и/или радиоприемници;
6.1.1. цифрови пакети;
6.2. достъп до Интернет – услуга, позволяваща на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ да получават достъп до глобалната Интернет мрежа посредством компютър със или без кабелен модем, в зависимост от избраната технология;
6.3. Други услуги и и опции, посочени в индивидуалния договор.
7. В случаите, когато ОПЕРАТОРЪТ не предоставя някоя от услугите по т.6 /т.6.1.-т.6.3./ със собствени средства, той сключва договори със съответните доставчици, в които се уреждат редът и условията за предоставянето им, като ОПЕРАТОРЪТ гарантира за качеството на предоставените услуги.
8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да закупи от ОПЕРАТОРА крайни устройства – по пазарни цени с оповестени в договора и допълнителните споразумения към него условия или в ценовата листа.
9. ОПЕРАТОРЪТ има право да отдава под наем крайни устройства на ПОТРЕБИТЕЛЯ при условия, оповестени в сключения договор и допълнителните споразумения към него или в ценовата листа. В този случай договорът може да бъде с минимален задължителен срок.
10. ОПЕРАТОРЪТ може да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ крайно устройство за ползване при определени срокове и условия, посочени в договора и допълнителните споразумения към него. В този случай договорът може да бъде с минимален задължителен срок.
11. ОПЕРАТОРЪТ може да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ крайно устройство за ползване срещу парична гаранция, чийто размер е установен в договора и допълнителните споразумения към него или в ценовата листа. В този случай договорът няма задължителен минимален срок.
12. ОПЕРАТОРЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ крайното устройство в пълен комплект,

който в зависимост от типа на устройството включва:
12.1. при предоставяне на устройство цифров приемник:
12.1.1. приемник
12.1.2. дистанционно управление
12.1.3. кабел
12.1.4. 2 бр.батерии
12.1.5. кутия
13. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да ползва крайно устройство своя собственост. Устройството трябва да е съвместимо с мрежата на ОПЕРАТОРА, като съвместимостта се установява с подписването на констативен протокол след предварително извършен тест на оборудването в Технически офис на ОПЕРАТОРА.
14. Крайните устройства включват всички допълнителни устройства, необходими за предоставянето на услугите, извън телевизионни и радиоприемници. Едно крайно устройство може да се свърже към един-единствен абонатен контакт, доставяйки услуги само до този конкретен абонатен контакт. Използването на термина “крайно устройство” в настоящите Общи условия следва да се разбира в смисъла на “допълнително крайно устройство”, освен ако изрично не е упоменато друго.
15. За всички устройства, упоменати в т.12, ОПЕРАТОРЪТ осигурява 12 (дванадесет) месечен гаранционен срок, както и след гаранционно обслужване, освен в случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ виновно причини тяхната повреда или унищожаване.
16. ОПЕРАТОРЪТ има право да предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ услуги с определена търговска отстъпка от стандартната ценова листа или при промоционални условия, което оповестява предварително. Условията на ползване на услугата в този случай са предмет на индивидуален договор между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ОПЕРАТОРА като всеки потребител с действащ договор за услугата, който иска да се възползва от промоционалите условия или отстъпките сключва нов договор с ОПЕРАТОРА, освен ако в условията на промоцията н